Nekretnine ponuda
ISTIČE: 06.11.2017.

OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA-GARAŽA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM U BULEVARU DESPOTA STEFANA BROJ 99

Otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Beograda-Garaža sa pripadajućim zemljištem u Bulevaru despota Stefana broj 99

NARUČILAC:
Grad Beograd
IZVOR:
Politika
OBJAVLJEN: 19.10.2017.

Grad Beograd

Otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Beograda u postupku javnog nadmetanja –garaža


Na osnovu rešenja gradonačelnika broj: 463-6296/17-G od 6.oktobra i broj: 020-6434/17-G od 12. oktobra 2017. godine, Komisija zasprovođenje postupka otuđenja javnim nadmetanjem nepokretnosti – garaže sa pripadajućim zemljištem u Bulevaru despota Stefana broj 99 u Beogradu, na kojoj je nosilac prava javne svojine Grad Beograd


GRAD BEOGRAD
Dragoslava Jovanovića 2


oglašava


OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANjA


I. PREDMET OTUĐENjA


– Garaža sa pripadajućim zemljištem u Bulevaru despota Stefana broj 99 u Beogradu
– površina garaže: 4.802m2;
– površina pripadajućeg zemljišta: 99m2;
– ukupna površina nepokretnosti: 4.901m2;
– početna cena nepokretnosti: 3.014.115,00 EUR;
– iznos depozita: 301.411,50 EUR u dinarskoj protivvrednosti,po srednjem kursu NBS na dan uplate depozita.Razgledanje navedene nepokretnostije svakog radnog dana, počevši od 23. oktobra do 3. novembra 2017. godine, od12 do 15 časova, uz obaveznu prethodnu najavu.NAPOMENE
Navedena nepokretnost otuđuje se u viđenom stanju bez pravakupaca na naknadnu reklamaciju.

II. USLOVI PRIJAVLjIVANjA
Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica, u skladu sa zakonom, koja zaključno sa 6. novembrom 2017. godine dostave potpune prijave. Prijava mora biti čitko popunjena.Za pravna lica
Potpuna prijava pravnog lica mora da sadrži naziv, sedište,broj telefona i potpis ovlašćenog lica u pravnom licu.
Uz prijavu pravna lica dostavljaju:
– izvod iz registra privrednih subjekata (ne stariji oddatuma objavljivanja oglasa);
– potvrdu o poreskom identifikacionom broju.Za fizička lica
Potpuna prijava fizičkog lica mora da sadrži ime i prezime,adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona i mora biti potpisana.
Fizičko lice uz prijavu dostavlja fotokopiju lične karte.
Ako je to lice privatni preduzetnik, uz prijavu dostavlja:
– izvod iz registra nadležnog organa (ne stariji od datuma objavljivanja oglasa);
– potvrdu o poreskom identifikacionom broju.U slučaju dapodnosioca prijave zastupa punomoćnik, dostavlja se punomoćje za zastupanje kojemora biti specijalno i overeno kod javnog beležnika.
Svi podnosioci prijava moraju dostaviti original dokaza ouplati depozita čiji iznos je naveden uz nepokretnost za koju seprijavljuju.Uplata depozita od lica koje nije podnosilac prijave neće biti prihvaćena,te će se prijava uz tako uplaćen depozit smatrati nepotpunom.
Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa (tekst oglasa,obrazac prijave, uputstvo o načinu uplate depozita), kao i uvid u dokumentacijuu vezi sa navedenom nepokretnošću (izvod iz lista nepokretnosti, procenatržišne vrednosti i dr.), mogu se dobiti u Sekretarijatu za imovinske i pravneposlove Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta 43-45, I sprat, kancelarijabroj 156, telefon broj 011/2753-763, od 9 do 15 časova.Poslednji dan zapodnošenje prijava je 6. novembar 2017. godine.Pravo učešća u javnom nadmetanjuimaju samo ona lica koja podnesu blagovremenu i potpunu prijavu.Prijave zaučešće u javnom nadmetanju potrebno je podneti na pisarnici Gradske upraveGrada Beograda, 27. marta 43-45 ili poslati poštom.
Prijava za učešće u javnom nadmetanju dostavlja se uzatvorenoj koverti sa vidljivom naznakom na koji se oglas odnosi i ko jepodnosilac.Javno nadmetanje će se održati 10. novembra 2017. godine u 10 časovau maloj sali u prizemlju poslovne zgrade Gradske uprave Grada Beograda, TrgNikole Pašića br.6.

III. POSTUPAK JAVNOG NADMETANjA I IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenjepostupka otuđenja javnim nadmetanjem nepokretnosti na kojima je nosilac pravajavne svojine Grad Beograd, obrazovana Rešenjem gradonačelnika broj:020-6434/17-G od 12. oktobra 2017. godine.
Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupijavnom nadmetanju, smatraće se da je odustao od prijave.Postupak javnognadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena ipotpuna prijava, na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem,ako početnu cenu po kojoj se nepokretnost otuđuje prihvati kao kupoprodajnucenu nepokretnosti, s tim da ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravona vraćanje depozita.Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visinaponuđene kupoprodajne cene.Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cenepotpisuje izjavu o visini ponuđene cene.
Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene, aodustane od date ponude, gubi pravo na vraćanje depozita.
Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen u roku od 8(osam) dana od dana donošenja odluke da se nepokretnost otuđi najpovoljnijem ponuđaču.Rokza plaćanje kupoprodajne cene je 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnogugovora.Troškovi overe, kao i drugi troškovi koji mogu proizaći iz realizacijeovog pravnog posla, padaju na teret kupca.
Isplata kupoprodajne cene vrši se u dinarskoj protivvrednostipo srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor ili ne platikupoprodajnu cenu u navedenim rokovima, gubi pravo na povraćaj depozita.
Učesnici javnog nadmetanja koji nisu izabrani zanajpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 10 (deset)radnih dana od održavanja javnog nadmetanja.Najpovoljniji ponuđač ima pravo napovraćaj depozita u roku od 10 (deset) radnih dana od dana uplate kupoprodajnecene.