Izvor: eKapija | Utorak, 24.11.2020.| 14:50
Izdvojite članak Odštampajte vijest

U planu izgradnja novih stambeno-poslovnih objekata u Baru - Opština oglasila prodaju tri građevinske parcele

Bar
Bar (Foto: Youtube.com/Screenshot)
Opština Bar rapisala je javni poziv za prodaju zemljišta, tačnije tri građevinske parcele različitih površina i namjena.

Urbanistička parcela UP 31 nalazi se u zoni B, blok 1, u zahvatu DUP-a Topolica-Bjeliši izmjene i dopune, površine 3.036 m2. Na parceli je predviđena izgradnja objekta centralne djelatnosti, maksimalni indeks zauzetosti je 0,40, a izgrađenosti 3,5.

- Maksimalna bruto građevinska površina iznosi 10.626 m2. Spratnost objekta je minimalno pet, a maksimalno devet nadzemnih etaža. Podzemne etaže u kojima je organizovano parkiranje, garažiranje ili ekonomski i pomoćni sadržaji u službi osnovne funkcije objekta ne ulaze u građevinske bruto površine objekta - stoji u tenderskoj dokumentaciji.

Početni iznos naknade za zemljište je 383,45 EUR/m2, dok naknada za uređivanje građevinskog zemljišta iznosi 126 EUR po m2 NGP.

Prodaje se i urbanistička parcela UP 43, u zoni B, blok 2, površine 1.870m2, u zahvatu DUP-a Topolica Bjeliši izmjene i dopune. Namjena objekta čija je izgradnja planirana ne parceli je stanovanje veće gustine.

Maksimalni indeks zauzetosti je 0,40, a maksimalni indeks izgrađenosti 3,5. Maksimalna bruto građevinska površina objekta iznosi 6. 545 m2.

- Objekat može imati najmanje pet, a najviše devet nadzemnih spratova. Podzemne etaže u kojima je organizovano parkiranje, garažiranje ili ekonomski i pomoćni sadržaji u službi osnovne funkcije objekta (SPA, Wellness, teretane), ne ulaze u građevinske bruto površine objekta - navodi se u dokumentaciji.

Početni iznos naknade za zemljište je 325,17 EUR/m2, dok naknada za uređivanje građevinskog zemljišta iznosi 126 EUR po m2 NGP.

- DUP-om Topolica Bjeliši izmjene i dopune, data je mogućnost udruživanja predmetne urbanističke parcela sa UP 44, u zoni B, blok 2 po DUP-u Topolica Bjeliši izmjene i dopune, što daje mogućnost za racionalnije planiranje parking prostora i podzemnih garaža - napominje se u tenderu.

Na kraju, oglašena je i prodaja građevinskog zemljišta po kulturi voćnjak 1. klase, površine 272 m2, neplodnog zemljišta, površine 183 m2 i katastarske parcele koja je po kulturi neplodno zemljište, površine 187 m2, sve iz L.N. br. 1154 KO Novi Bar, a ukupne površine 642 m2 koju čini dio urbanističke parcele UP 20 u zoni A u zahvatu DUP-a Ilino u Baru.

- Ukupna površina urbanističke parcele je 668 m2, a planirani objekat predviđen je za kolektivno stanovanje velikih gustina sa mješovitom namjenom i to poslovanje, administracija, kultura, obrazovanje, sport i rekreacija, trgovina i ugostiteljstvo kao i dijelom višeporodično stanovanje - stoji u tenderu.

Minimalni i maksimalni indeks zauzetosti je 40% / 75%, izgrađenosti: 1,5 / 4,2. Minimalna bruto građevinska površina - BGP objekta je 1003 m2, a maksimalna bruto građevinska površina objekta- BGP 2808 m2.

Objekat može imati maksimalno 11 spratova, početni iznos naknade za zemljište je 258,17 EUR, a naknada za uređivanje građevinskog zemljišta iznosi 98 EUR po m2 NGP.

-Sve lokacije su djelimično komunalno opremljene, a Opština je obavezna da izvrši izgradnju pristupnog puta i priključak na objekte i uređaje za javno vodosnadbijevanje i kanalizaciju do granica urbanističkih parcela u roku koji će biti određen ugovorom o međusobnim pravima i obavezama po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, zavisno od načina plaćanja ove naknade - navodi se u dokumentaciji.

Kupac je obavezan da osvom trošku, u skladu sa uslovima koje odredi Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), do priključka na urbanističku parcelu da izgradi elektro objekte; izvede radove na priključivanju objekta na komunalne instalacije, a u svemu prema uslovima za priključivanje i saglasnostima od nadležnih preduzeća; izvede radove na uređenju urbanističke parcele u skladu sa revidovanim projektom.

- Parkiranje vozila mora da riješi, prema normativima datim DUP-om Topolica Bjeliši izmjene i dopune, u okviru urbanističke parcele na otvorenim parkinzima ili u garažama u suterenskom ili podrumskom dijelu - piše u tenderu.

Pravo učešća na tenderu imaju svi ponuđači koji ispune tražene uslove. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od objavljivanja javnog poziva.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u imovinu koja je predmet prodaje svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 časova, do 8. decembra 2020. godine.

Prodaja zamljišta će se vršiti usmenim javnim nadmetanjem-aukcijom u prostorijama Opštine Bar, i to 11 decembra 2020. godine u 11:30 za prvu, 12 sati za drugu i 12:30 za treću parcelu.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.