Izvor: eKapija | Ponedjeljak, 11.01.2021.| 15:42
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Luštica dobija još jedan gat za vezivanje plovila - Investitoru data saglasnost na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

(Foto: Opština Tivat/Decom/dokumentacija)
Kompaniji Luptica Developmnet data je saglasnost na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju gata za vezivanje plovila na rtu Tri krsta na na jugozapadu zaliva Trašte, na poluostrvu Luštica, saopšteni he ba sajtu Opštine Tivat.

Kako je navedeno, gat će se graditi na parceli UP7, koju čini dio kat.parc.br. 1117/1 i dio kat.parc.br. 1144/1 KO Radovići i dio akvatorijuma, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije Sektor 36, opština Tivat.

- U sprovedenom postupku procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je predmetni Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu urađen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu i sadrži definisane mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu - saopšteno je.

Dalje se navodi da je rješenjem o davanju saglasnosti na predmetni elaborat utvrđena obaveza nosiocu projekta da planirani projekat za gat za vezivanje plovila, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu.

- Riječ je o mjerama za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku izgradnje, funkcionisanja i u slučaju akcidenta koje su definisane u Poglavlju 8 Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu na koji je data saglasnost i programu praćenja uticaja na životnu sredinu. koji je definisan u Poglavlju 9 Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu na koji je data saglasnost - navodi se.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Tivat u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja, a preko ovog organa.


Ovim projektom je predviđeno izvođenje gata za vezivanje plovila.

- Gat je predviđen za brodove do 100m, katamarane 35m kao i sve druge čamce i plovila. Na njemu će se odvijati lokalni i inostrani saobraćaj bez preplitanja. Gat je dimenzija 70x10m, na betonskim šipovima sa svim neophodnim elementma. Sa administrativnim objekatom je povezan rampom koja rješava denivelaciju od 70cm - navodi se.

Na Gatu se nalaze i bitve za katamaran sa unutrašnje strane gata, bitve za plovila od 100m (7 bitvi za 40t), bitve za gat za mala plovila, bokobrani i dodatna plutajuća bova za pramčani privez plovila.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.