Izvor: eKapija | Petak, 16.10.2020.| 10:23
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Rudnik uglja Pljevlja raspisao tender za izradu projekta za vraćanje Ćehotine u ranije korito - Idejnim rješenjem predvidjeti i izgradnju mini hidroelektrane

(Foto: Youtube/screenshot)
Rudnik uglja iz Pljevalja raspisao je javni poziv za izradu glavnog projekta izmještanja rijeke Ćehotine približnim pravcem njenog prirodnog toka, preko prostora unutrašnjeg odlagališta eksploatacionog polja Rudnika uglja.

Vrijednost ove javne nabavke procijenjena je na 100.000 EUR.

Kako se može vidjeti u dokumentaciji, pravo učešća na tenderu imaju svi ponuđači koji ispune tražene uslove. Rok za dostavljanje ponuda je 3. novembar 2020. do 12 sati, a njihovo javno otvaranje održaće se istog dana, sat vremena kasnije.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od otvaranja ponuda.

U tenderskoj dokumentaciji navodi se da je cilj javne nabavke trajno izmještanje rijeke Ćehotine vodonepropusnim kanalom preko prostora unutrašnjeg odlagališta PK Potrlica.

- Strategijom daljeg razvoja eksploatacije uglja u Pljevaljskom basenu sa površinskog kopa Potrlica - Kalušići predviđa se izmještanje korita rijeke Ćehotine preko etaža unutrašnjeg odlagališta. Nakon formiranja unutrašnjeg odlagališta na površinskom kopu Potrlica na koti 760 mnv predviđeno je vraćanje rijeke Ćehotine kroz eksploataciono polje rudnika. Vodonepropusni kanal kojim bi se usmjerila rijeka Ćehotina je planiran za izvođenje kroz odlagališni prostor u ukupnoj dužini od približno 2,9 km, od pozicije brane Durutovići do mosta kod slapišta izlaznog portala tunela Velika Pliješ (kota 750 mnv) u blizini taložnika, na izlasku iz eksploatacionog polja Rudnika - stoji u dokumentaciji.

Kako se navodi, prvi dio trase trajnog korita od brane Durutovići biće projektovan i izveden u samoniklom krečnjaku. S obzirom na blizinu okolnih objekata, njihove dimenzije i značaj u funkciji definisanje gabarita novog korita i obezbjeđenja stabilnosti kompletnog sistema, potrebno je precizno definisati obim pripremnih radova i granice iskopa u početnom dijelu budućeg korita. Ovo se odnosi na dio koji čine slapište, prelazna dionica od slapišta do betonskog kanala kao i sam betonski kanal, sve do ulaska u prostor unutrašnjeg odlagališta.

- Radi obezbjeđenja povoljnih uslova za kontrolu i održavanje izmještenog rječnog korita potrebno je predvidjeti servisne saobraćajnice duž rječnih obala i rampe za spuštanje i rad mehanizacije u rječnom koritu. Takođe, shodno potrebi održavanja objekata izmještenog vodotoka i aktivnostima na priobalnim prostorima duž rječnih obala, predvidjeti mostovske prelaze preko izmještenog korita - navodi se.

Vraćanjem rijeke Ćehotine trasom svog približno prirodnog toka prestaje uloga brane Durutovići i stvara se mogućnost iskorišćenja njenog potencijala za proizvodnju električne energije.

- Jedan od osnovnih zahtjeva za definisanje idejnog rješenja je i zahtjev za buduću izgradnju i funkcionisanje predviđene mini hidroelektrane (MHE). Iz ovih razloga, novo korito rijeke Ćehotine potrebno je projektovati i dimenzionisati tako da obezbjeđuje smještaj objekata MHE - objašnjeno je u tenderskoj dokumentaciji.

Dalje se navodi da je idejnim rješenjem u okviru Dopunskog rudarskog projekta eksploatacije uglja na površinskom kopu Potrlica - Pljevlja za period od 2020. do 2025. godine, planirano da se, u skladu sa dinamikom radova na odlagalištu i stvaranjem uslova na koridoru, građevinski radovi izvode iz dva smjera - od brane Durutovići, nizvodno, prema tački ulaska na unutrašnje odlagalište i od uliva u postojeće korito na lokalitetu Cementara, uzvodno.

- Projektovana dinamika i količine jalovine koje su predviđene za otkopavanje i odlaganje na odlagalištu su definisane tako da omogućavaju blagovremeno formiranje trase koridora i korita za premještanje rijeke Ćehotine u novo korito početkom 2024. godine. Sa realizacijom ovako zacrtane dinamike biće obezbeđena dugoročna planska dinamika nastavka eksploatacije potrebnih količina uglja sa lokaliteta Potrlica i Kalušići - stoji u dokumentaciji.

Osnovni elementi projektnog rješenja su, od brane Durutovići nizvodno: slapište sa dijelom za usmjerenje toka dužine 110 m, prelazna dionica između slapišta i betonskog kanala dužine 40 m, betonski kanal do ulaza na jalovište dužine 374 m, prelazna dionica, između betonskog kanala i gabionskog kanala dužine 200 m, gabionski kanal kroz odlagalište dužine 2.260 m i priključak na postojeće korito Ćehotine.

- Glavnim projektom izmještanja rijeke Ćehotine vodonepropusnim kanalom se, između ostalog, utvrđuju položaj, tehničke i funkcionalne karakteristike, dimenzije elemenata konstrukcije, primijenjeni materijali, način fundiranja, vrijednost i opravdanost njegove izgradnje - navodi se.

U dokumentaciji piše i da projektovanje vodonepropusnog kanala zahtijeva veoma detaljno sagledavanje i proučavanje svih relevantnih činilaca potrebnih za odlučivanje prije usvajanja tehničkog rješenja, uz preispitivanje i verifikaciju rješenja iz idejnog projekta.

Glavni projekat izmještanja korita rijeke Ćehotine, osim opšte dokumentacije, treba da sadrži sledeće dijelove: projektni zadatak, tehničku dokumentaciju i podloge za izradu tehničke dokumentacije.

Više informacija možete pronaći OVDJE.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.