Izvor: Mina | Ponedjeljak, 23.03.2020.| 09:47
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Moratorijum na kredite - Ko stopira otplatu, plaćaće nešto veće rate

(Foto: Jat036/shutterstock.com )
Moratorijum na otplatu kredita obuhvata privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita, odnosno glavnice, kamate i zatezne kamate, ponovili su iz Centralne banke (CBCG).

- Navedeno podrazumijeva da korisnik kredita neće plaćati anuitete, odnosno glavnicu i kamatu tokom perioda trajanja moratorijuma, a čija visina je definisana planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu - navodi se u saopštenju.

U skladu sa tim, ukoliko korisnik kredita aktivira moratorijum na period od 90 dana, a u tom vremenskom periodu mu, u skladu sa planom otplate, dospijevaju tri anuiteta u ukupnom iznosu od 900 EUR, odnosno tri anuiteta po 300 EUR, navedeni iznos sredstava banka neće naplatiti tokom trajanja moratorijuma, već će uticati na povećanje raspoloživog dohotka korisnika kredita.

Iz CBCG su podsjetili da je odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem definisano pravo na moratorijum na otplatu kredita do 90 dana svim korisnicima kredita, kao i primaocima lizinga i korisnicima kredita mikrokreditnih finansijskih institucija.

- Navedena odluka se ne odnosi na korisnike kredita Atlas i Invest banke u stečaju, a o primjeni te mjere na njihove korisnike kredita, u najkraćem roku će odlučivati stečajna uprava, o čemu će korisnici kredita kod ovih banaka u stečaju biti blagovremeno obavješteni - navodi se u saopštenju.

U dijelu korisnika kredita banaka, navedeno pravo se odnosi na korisnike svih vrsta kredita, uključujući gotovinske kredite, obezbjeđene i neobezbjeđene, stambene, kredite za penzionere, potrošačke, investicione, kredite za obrtna sredstva, likvidnost, kreditne proizvode u vezi sa korišćenjem kartica.

- Korisnici kredita imaju pravo na moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana i navedeno pravo mogu ostvariti u bilo kojem momentu tokom trajanja privremene mjere, definisane tom odlukom - dodaje se u saopštenju.

To podrazumijeva da korisnik kredita može tražiti moratorijum i za vremenski period koji je kraći od 90 dana, odnosno 30 ili 60 dana. Pravo na aktiviranje moratorijuma u bilo kojem momentu tokom trajanja privremenih mjera podrazumijeva da ukoliko korisnik kredita, iz bilo kojeg razloga, nema potrebu ili ne želi da odmah, po stupanju na snagu privremenih mjera, aktivira pravo na moratorijum na otplatu kredita, navedeno pravo može iskoristiti u nekom kasnijem trenutku, s tim da moratorijum može trajati najduže do prestanka važenja te odluke.

- Korisnik kredita koji želi da ostvari pravo na moratorijum ne dolazi u poslovnice banke. Zahtjev za aktivaciju moratorijuma građani podnose banci telefonom, mejlom ili poštom - kazali su iz CBCG.

Banke će detaljnija uputstva o načinu podnošenja zahtjeva objaviti u medijima ili na svojim veb stranicama. Navedeno uključuju mejl adrese, brojeve telefona i poštanske adrese.

- Banka je dužna da u roku od pet radnih dana od prijema zahtjeva obezbijedi sprovođenje moratorijuma. Obavještenje da prihvata moratorijum korisnik kredita dostavlja i poslodavcu ili drugom licu preko kojeg se vrši otplata kredita, na isti način kao i banci, odnosno mejlom, telefonom i poštom - rekli su iz CBCG.

Primjeri za gotovinski, stambeni i penzionerski kredit (Foto: CBCG/Printscreen)
Poslodavci i drugi preko kojih se obavlja otplata kredita dužni su da, u toku trajanja moratorijuma, obustave isplate koje se odnose na otplate kredita odobrenih od banaka, najkasnije u roku od pet radnih dana.

Za vrijeme trajanja moratorijuma, banke neće obračunavati zateznu kamatu na dospjela neizmirena potraživanja po kreditu, neće pokretati postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate, niti preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja, neće vršiti obračun dana kašnjenja, ni reklasifikaciju kredita u nižu klasifikacionu grupu.

- To podrazumijeva da ukoliko je korisnik kredita imao kašnjenja u otplati dospjelih potraživanja od 92 dana i banka je obračunavala zateznu kamatu, u momentu aktiviranja moratorijuma, banke će prestati sa daljim obračunom zatezne kamate i obračunom dana kašnjenja i neće vršiti reklasifikaciju navedenog kredita u nižu klasifikacionu grupu u koju bi korisnik klijenta dospio u slučaju da su se produžila kašnjanja u otplati dospjelih potraživanja tokom trajanja moratorijuma - precizirali su iz CBCG.

Za korisnike kredita kojima se uvede moratorijum, rok otplate kredita produžava se za period trajanja moratorijuma, odnosno do 90 dana. U odnosu na redovnu, ugovorom definisanu kamatu, koju banka obračunava za vrijeme trajanja moratorijuma, ona se pripisuje dugu i raspoređuje se ravnomjerno na preostali rok dospijeća, koji uključuje produženje za period trajanja moratorijuma, bez izmjene ostalih ugovornih uslova i načina obračuna kamate.

- Imajući u vidu da se o uvođenju moratorijuma neće sačinjavati aneksi ugovora o kreditu, u cilju eliminisanja potrebe da zbog navedenog dolaze u poslovnice banke, korisnici kredita će nastaviti sa otplatom kredita nakon isteka moratorijuma u skladu sa planom otplate, koji će pripremiti banke i naknadno dostaviti korisnicima kredita - kazali su iz CBCG.

Banka od korisnika kredita ne može zahtjevati niti naplaćivati nadoknadu bilo kojih administrativnih troškova u vezi sa korišćenjem moratorijuma, uključujući bilo koje troškove eventualnog aneksiranja ugovora o kolateralima.

- Korisnicima kredita, kao posljedica korišćenja moratorijuma, neće se mijenjati ugovorni uslovi u vezi sa trajanjem perioda otplate, imajući u vidu da se on produžava za period trajanja moratorijuma. Takođe, nominalna kamatna stopa ostaje nepromijenjena, u skladu sa ugovorom - zaključuje se u saopštenju.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.