Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije Beograd

Potpuni naziv:

Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije Beograd

Odgovorno lice:

Marko Janković

Matični broj:

????????

PIB:

?????????

Datum osnivanja:

??.?.????.

Kontakte

Adresa:Omladinskih brigada broj 1, VII sprat, 11070 Beograd
Telefon: ??? (?)?? ??? ????, ???? ???
Fax: ??? (?)?? ??? ????, ???? ???
Email:no-reply@example.com

Status, Einkommen, Eigentum

Oblik svojine:

staatliches Eigentum

Beschreibung der Tätigkeit

Nadležnosti i ovlašćenja Komisije za hartije od vrednosti regulisani su
1. Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata u daljem tekstu Zakon o HoV
2. Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava i
3. Zakonom o investicionim fondovima.

Navedenim zakonima propisano je da Komisija
1. donosi akta radi sprovođenja ovih zakona
2. odobrava
izdavanje hartija od vrednosti sa i bez javne ponude
pravnim licima status profesionalnih investitora
objavljivanje ponuda za preuzimanje akcionarskih društava
3. daje dozvole
za rad-organizatoru tržišta
za obavljanje delatnosti brokersko-dilerskog društva brokersko-dilerskim društvima i ovlašćenim bankama i za obavljanje delatnosti kastodi banke
za rad-društvu za upravljanje
za organizovanje otvorenog odnosno osnivanje zatvorenog investicionog fonda istovremeno se daje saglasnost na sadržaj prospekta i skraćenog prospekta- društvu za upravljanje
za upravljanje fondom što se čini u postupku upisa investicionog fonda u registar investicionih fondova- društvu za upravljanje
4. daje saglasnost
na izmene akata i na imenovanje članova uprave ovlašćenih učesnika organizatora tržišta Centralnog registra hartija od vrednosti i društva za upravljanje
na statusne promene i sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu brokersko-dilerskog društva organizatora tržišta i društva za upravljanje
5. utvrđuje
način čuvanja dokumentacije i kriterijume koje moraju ispuniti informacioni sistemi ovlašćenih učesnika koji posluju sa hartijama od vrednosti Centralnog registra hartija od vrednosti organizatora tržišta a za obavljanje trgovine hartijama od vrednosti
bliži sadržaj obaveznih informacija koje joj se dostavljaju i javno objavljuju
6. vodi registre
javnih društava
društava za upravljanje
investicionih fondova
profesionalnih investitora
rešenja o registraciji prospekta za izdavanje hartija od vrednosti koji je odobrio inostrani organ
izdatih dozvola za rad organizatora tržišta dozvola za obavljanje delatnosti brokersko-dilerskog društva i dozvola za obavljanje delatnosti kastodi banke
registar brokera investicionih savetnika portfolio menadžera i
posrednika
7. prati stanje i kretanje na organizovanom tržištu daje informacije o organizovanom tržištu i preduzima mere za otklanjanje poremećaja na tom tržištu
8. sarađuje sa međunarodnim organizacijama stranim regulatornim organima i drugim domaćim odnosno stranim organima i organizacijama radi pružanja pravne pomoći razmene informacija i u drugim slučajevima kad za tim postoji potreba u skladu sa zakonom
9. organizuje preduzima i kontroliše sprovođenje mera kojima se obezbeđuje efikasno funkcionisanje organizovanog tržišta i zaštita investitora
10. vrši nadzor nad poslovanjem brokersko-dilerskih društava organizatora tržišta društava za upravljanje investicionih fondova Centralnog registra hartija od vrednosti ovlašćenih banaka kastodi banaka izdavalaca hartija od vrednosti investitora profesionalnih investitora i drugih lica - u delu poslova koje oni obavljaju na organizovanom tržištu u skladu sa ovim zakonom zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi i propisima donetim na osnovu ovih zakona kao i drugim zakonima koji regulišu predmetnu materiju
11. podnosi nadležnom državnom organu prijavu protiv ovlašćenih učesnika koji posluju sa hartijama od vrednosti Centralnog registra berze i organizatora vanberzanskog tržišta za koje u postupku nadzora utvrdi da imaju obeležja krivičnog dela privrednog prestupa ili prekršaja odnosno poreskog krivičnog dela i poreskog prekršaja

Komisija može pokrenuti i voditi pred sudom postupak radi zaštite interesa investitora i drugih lica za koja utvrdi da im je povređeno određeno pravo ili na pravu zasnovan interes a u vezi sa poslovima sa hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima.
Prikaži pun opis

Nachrichten

Sieh alles

27.06.2024.  |  Finansije, Turizam, sport, kultura

Najavljena ponuda za preuzimanje dela akcija IP Rad 22 godine od početka privatizacije

Kompanija Vila Libri objavila je nameru da, zajedno sa TCD Trade, preuzme 10,85% kapitala, odnosno 2.557 akcija manjinskih akcionara u nekada čuvenoj izdavačkoj kući Rad. Vila Libri je, inače, krajem decembra 2023. godine za 1,9 mil EUR kupila paket od 67,64% akcija Izdavačkog preduzeća (IP) Rad u postupku javnog prikupljanja ponuda, a koje su bile u vlasništvu Registra akcija i udela, kao

Iz kataloga roba i usluga

Banking and investment services

Banking services

International payment transfer services(3)

Corporate finance and venture capital services(3)

Financial consultancy services(3)

Administration, defence and social security services

Rechnungslegung und -prüfung

Isporučioci